Ostatnia aktualizacja: 2020-09-13
Odnowa w Duchu Świętym Wspólnota  Radosć z Cieszyna Przy Parafii PW Św. Marii Magdaleny
Sobota, 19 września 2020 roku


Seminarium Odnowy Wiary - Słowa i konferencje na wakacje 2020
Kochani Seminarzyści!
Podczas przerwy wakacyjnej Trwajmy przy Jezusie rozważając następujące Słowa oraz wysłuchując konferencji ojca Wita Chlondowskiego:

Tydzień od 28.06 do 4.07.2020: Iz 32, 15-17. 44, 3
W pismach Starego Testamentu nie tylko prorok Joel [Jl 3, 1-2] zapowiada wylanie daru Ducha Świętego, ale też prorocy Izajasz i Ezechiel … Izajasz zapowiada wylanie Ducha, błogosławieństwo i zbawienie od Pana !

[32] 15 Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las uważany będzie. 16 Na pustyni osiądzie prawo, a sprawiedliwość zamieszka w sadzie. 17 Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa - wieczyste bezpieczeństwo. [44] 3 Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków.

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat #1 - Dlaczego warto? https://www.youtube.com/watch?v=71RxcGxPGJQ
Rozpoznaj swój charyzmat #2 - Charyzmat zachęty: https://www.youtube.com/watch?v=su9ItIkiyh4


Tydzień od 5 do 11.07.2020: Ez 39, 29
Prorok Ezechiel zapowiada wylanie daru Ducha … Pan, Bóg miłuje swój lud, chce go prowadzić, napełniać Duchem Świętym i „odnawiać oblicze ziemi” [por. Ps 104(103), 30]

29 «I już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego wyleję na Izraelitów» - wyrocznia Pana Boga.

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat # 3 - Charyzmat pomocy: https://www.youtube.com/watch?v=cGC0fKJ7IJg
Rozpoznaj swój charyzmat # 4 - Charyzmat gościnności: https://www.youtube.com/watch?v=ymrBbyADxZE
Rozpoznaj swój charyzmat # 5 - Charyzmat miłosierdzia: https://www.youtube.com/watch?v=xB_XLBe1eII


Tydzień od 12 do 18.07.2020: Dz 8, 14-17
Apostołowie Piotr i Jan w Samarii → Słowo Boże → Chrzest w imię Pana Jezusa → Apostołowie modlili się i wkładali ręce → zstąpienie Ducha Świętego …

14 Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, 15 którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. 16 Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 17 Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat # 6 - Charyzmat pasterski: https://www.youtube.com/watch?v=-pkuotGydII
Rozpoznaj swój charyzmat #7 - Charyzmat ewangelizacji: https://www.youtube.com/watch?v=qZFjgv7SGIQ


Tydzień od 19 do 25.07.2020: Dz 9, 17-18
Nawrócenie Szawła. Jezus posyła Ananiasza do Szawła, który „siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich” [Dz 9, 1], aby Szaweł przejrzał i został napełniony Duchem Świętym …

17 Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym». 18 Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony.

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat #8 - Charyzmat proroctwa: https://www.youtube.com/watch?v=_0RW4e_u76A
Rozpoznaj swój charyzmat #9 - Charyzmat nauczania: https://www.youtube.com/watch?v=_UTmYJUtYF0
Rozpoznaj swój charyzmat #10 - Charyzmat administracji: https://www.youtube.com/watch?v=SA8g9tP3Z2M


Tydzień od 26.07 do 01.08.2020: Dz 10, 44-48
Św. Piotr u Korneliusza. Dar Ducha Świętego wylany również na pogan, poprzedził, a nawet przygotował Chrzest sakramentalny …

44 Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. 45 I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. 46 Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. 47 Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» 48 I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił jeszcze kilka dni.

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat #11 - Charyzmat liderstwa https://www.youtube.com/watch?v=jPqyGQ5q30I
Rozpoznaj swój charyzmat #12 - Charyzmat dawania https://www.youtube.com/watch?v=dqYhyMFbTOs
Rozpoznaj swój charyzmat #13 - Charyzmat służby https://www.youtube.com/watch?v=WeeJmwHn94g


Tydzień od 02 do 08.08.2020: Dz 11, 15-18
Piotr wyjaśnia sprawę Korneliusza. „Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku”. Duch Święty zstąpił również na pogan …

15 Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. 16 Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: "Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym". 17 Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?» 18 Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: «A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli».

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat #14 - Charyzmat celibatu https://www.youtube.com/watch?v=FMdnuaWREsc
Rozpoznaj swój charyzmat #15 - Charyzmat wiary https://www.youtube.com/watch?v=GGedkcMAff8
Rozpoznaj swój charyzmat #16 - Charyzmat misyjny https://www.youtube.com/watch?v=mMcEWza2hO4


Tydzień od 9 do 15.08.2020: Dz 19, 2-6
Paweł w Efezie. Chrzest Janowy → Chrzest w imię Pana Jezusa → Paweł włożył ręce → zstąpił Duch Święty → charyzmaty

1 Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. 2 Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». 3 «Jaki więc chrzest przyjęliście?» - zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». 4 «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa» - powiedział Paweł. 5 Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. 6 A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat #17 - Charyzmat dobrowolnego ubóstwa https://www.youtube.com/watch?v=Bw3kB2RaNkg
Rozpoznaj swój charyzmat #18 - Charyzmat uzdrowienia https://www.youtube.com/watch?v=HN3DhWt-kDw


Tydzień od 16 do 22.08.2020: Iz 11, 1-3
Siedem darów Ducha Świętego.
Izajasz pisze o Mesjaszu, który będzie obdarzony w najwyższym stopniu Duchem Bożym, czyli będzie posiadał całą pełnię Jego darów i cnót. Pełnia darów Ducha Św. jest tu wyrażona przez trzy pary tychże. Liczba siedmiu darów Ducha Św., popularnie przyjęta w teologii i w liturgii, powstała stąd, że ostatni wyraz hebrajski "bojaźń", powtórzony w wierszu 3, został oddany w LXX (Septuaginta – grecki przekład pism Starego Testamentu) i Wlg (Wulgata – łaciński przekład Pisma Świętego) dwoma różnymi słowami: bojaźń (wiersz 2) i pobożność (wiersz 3).


1 I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. 2 I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. 3 Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek;

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat #19 - Charyzmat wstawiennictwa / modlitwy wstawienniczej https://www.youtube.com/watch?v=XJCGbpKAACo
Rozpoznaj swój charyzmat #20 - Charyzmat wiedzy https://www.youtube.com/watch?v=q1MT5DW_VFY
Rozpoznaj swój charyzmat #21 - Charyzmat mądrości/zrozumienia https://www.youtube.com/watch?v=ctQJtgqyoKg


Tydzień od 23 do 30.08.2020: Tt 3, 4-7
O wylaniu daru Ducha Świętego, pisze św. Paweł w liście do Tytusa , potwierdzając zapowiedzi proroków Starego Testamentu – Izajasza, Joela i Ezechiela … Bóg okazuje nam Swoją Miłość napełniając nas Duchem Świętym, abyśmy mogli osiągnąć życie wieczne ...

4 Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, 5 nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, 6 którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, 7 abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Do wysłuchania konferencje Ojca Wita Chlondowskiego:
Rozpoznaj swój charyzmat #22 - Charyzmat rzemiosła https://www.youtube.com/watch?v=lB1vS7cIxzI
Rozpoznaj swój charyzmat #23 - Charyzmat muzyki https://www.youtube.com/watch?v=Yey2u5sky0g
Rozpoznaj swój charyzmat #24 - Charyzmat pisania https://www.youtube.com/watch?v=xzFYY3ogafo

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011 odnowa.cieszyn.pl. Projekt,wykonanie i utrzymanie strony - pozycjoner.net